kominy domus, kominy ceramiczne, komin effe2, budowa kominów, tanie kominy

KOMINY DOMUS - INSTRUKCJA MONTAŻU

SCHEMAT MONTAŻU
Komin EFFE2 Domus - montaz Komin EFFE2 Domus - wymiary

DANE TECHNICZNE
dopuszczalna temperatura pracy: 600°C
odporność na szok termiczny: TAK
odporność na pożar sadzy: TAK
szczelność: TAK (przy cisnieniu 40 Pa)
opór termiczny: R=0,12 (mk*K)W
rodzaj spalin: suche
kwasoodporność: <2% (w testach kwasem siarkowym 70%)
wytrzymałość mechaniczna: >10MN/m2
oznaczenie zgodnie z normą: T600-N1-D-3-G100pobierz w PDF

INSTRUKCJA MONTAŻU
DLA KOMINA Z ELEMENTÓW DOMUS FIRMY EFFE2

WYMAGANIA PRODUCENTA DOTYCZĄCE MOTAŻU

Montaż komina musi być przeprowadzony zgonie z instrukcją producenta przy użyciu elementów zalecanych przez producenta. Komin musi być ustawiony na idealnie poziomym podłożu, dopasowanym tak aby utrzymać wagę komina. Prostki kominowe muszą być układane jedna na drugiej, tak aby otrzymać pożądaną konfigurację. Przy montażu proszę zwrócić szczególną uwagę aby męskie złącze prostek skierowane było do dołu. W rezultacie strzałka kierunku spalin nadrukowana na jednej ze ścian każdej prostki powinna wskazywać w górę. Elementy ceramiczne łączyć należy zaprawą EFFE2 KIT.


INFORMACJA O ZAPRAWIE KIT EFFE2

Zaprawa EFFE2 KIT jest zaprawą hydrauliczną, specjalnie zaprojektowaną do montażu kominów DOMUS, do łączenia różnych elementów ceramicznych i ich tynkowania. Zaprawa ta jest odporna na działanie kwaśnego kondensatu powstającego ze spalin, jest odporna na temperaturę do 1000°C. Zaprawa musi być przechowywana w oryginalnym opakowaniu w suchym miejscu. Po otwarciu musi być przechowywana w hermetycznym zamknięciu.
Przy zachowaniu tych warunków zaprawa EFFE2 KIT zachowuje przydatność przez co najmniej 8 miesięcy od daty produkcji (zapisanej na opakowaniu).

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA MONTAŻU

1. Komin powinien być postawiony na betonowym cokole, o wysokości dobranej tak, aby dolna krawędź drzwiczek kominowych wypadała co najmniej 30cm od podłogi pomieszczenia, w którym znajduje się dolna cześć komina. Wymiary przekroju cokołu powinny być co najmniej takie jak wymiary zewnętrze montowanego na nim komina. Górna płaszczyzna cokołu musi być idealnie pozioma. Klasa betonu do wykonania cokołu powinna być dobrana odpowiednio do wagi komina. W przypadku kominów o wysokości do 16m wystarczający jest beton klasy B-15.

2. W przypadku kominów DOMUS montaż elementu odprowadzającego skropliny (skraplacz) jest jedynie opcjonalny i nie jest wymagany. W przypadku kiedy instalator zdecyduje się na zainstalowanie elementu odprowadzającego skropliny (tj. skraplacza) montaż komina należy rozpocząć od tego elementu. W tym przypadku skraplacz należy osadzić (przykleić) za pomocą zaprawy cementowej na uprzednio wykonanym betonowym cokole.

3. W przypadku decyzji o nie instalowaniu elementu odprowadzającego skropliny montaż rozpoczyna się od prostki z wyczystką z osadzonymi drzwiczkami. Montaż prostki z wyczystką polega na jej osadzeniu na betonowym cokole za pomocą zaprawy KIT-EFFE2. Połączenie cokołu betonowego z prostką z wyczystką musi być szczelne. Dno komina należy pokryć gładką warstwą zaprawy KIT-EFFE2 o grubości 0,5cm.


UWAGA 1:
Każda prostka kominowa EFFE2 posiada naniesiony znaczek: strzałkę wskazującą prawidłowy kierunek biegu spalin. Prostki kominowe należy montować pionowo, „strzałką do góry”. Prawidłowo zamontowana prostka ma żeńskie złącze u góry, a męskie u dołu. Przed połączeniem elementów ceramicznych zaprawą KIT-EFFE2 łączone krawędzie należy zwilżyć wodą.

UWAGA 2:
Zaprawę EFFE2 KIT przed użyciem należy wymieszać z wodą w stosunku: na 6 miarek zaprawy EFFE2 KIT - 2 miarki wody (czyli 3:1). Zaprawę należy dobrze wymieszać aż do osiągnięcia pożądanej konsystencji. Żaden inny produkt nie musi być dodawany. Tak przygotowaną zaprawę można używać przy temperaturze powyżej 5°C.
Nie należy dodawać wody do już sporządzonej zaprawy kiedy rozpoczyna ona wysychać w pojemniku. W tym przypadku należy wykonać nową porcję zaprawy.
Zaprawa powinna być nanoszona w małych ilościach na żeńskie złącze tak aby uzyskać cienką spoinę. Zaprawą pokrywamy jedynie wewnętrzny okrąg i zewnętrzny kwadrat połączenia.
Wypływy zaprawy wewnątrz komina należy usunąć ręką, tak aby wewnętrzna powierzchnia komina była gładka.
Wykonane połączenie należy chronić przed zamarznięciem przez 48 godzin. Zamarznięcie zaprawy przed upływem 48 godzin spowoduje spadek jej wytrzymałości. Przed połączeniem elementów ceramicznych zaprawą EFFE2 KIT łączone krawędzie zaleca się zwilżyć wodą.

4. W przypadku uprzedniego zamontowania elementu odprowadzającego skropliny (tzw. skraplacza) następny element tj. prostkę z wyczystką należy zamontować na skraplaczu. Do połączenia tych elementów należy użyć zaprawy EFFE2 KIT. Wykonane połączenie tych elementów musi być szczelne.

5. Na zamontowanej prostce z wyczystką montujemy kolejne prostki, w tym prostkę podłączeniową. Miejsce montażu prostki podłączeniowej (wysokość podłączenia kotła lub kominka) należy dopasować do urządzenia grzewczego. Otwór podłączeniowy może być zwiększony zgodnie z wymaganiami użytkownika – nie więcej jednak niż określone przez producenta maximum:
dla komina o średnicy Ø 17 jest to 16cm, dla komina o średnicy Ø 19 jest to 18cm, dla komina o średnicy Ø 22 jest to 20cm, dla komina o średnicy Ø 25 jest to 24cm

6. Połączenie kolejnych prostek ze sobą wykonujemy poprzez naniesienie zaprawy na zakończenie ostatnio zamontowanego elementu. Zaprawę nanosimy za pomocą kielni lub szpatułki (zaprawą pokrywamy tylko wewnętrzny okrąg oraz zewnętrzny kwadrat przekroju połączenia). Następnie ostrożnie na tak przygotowanym zakończeniu osadzamy pionowo kolejną prostkę. Połączenie musi być szczelne, należy zwrócić szczególną uwagę aby wszystkie szczeliny były wypełnione zaprawą. Ewentualne wypływy zaprawy wewnątrz komina usuwamy ręką tak aby otrzymać gładką wewnętrzną powierzchnię komina.

7. Należy zwrócić uwagę aby nie naruszyć połączenia poprzednio montowanej prostki poprzez przypadkowe uderzenie. Dobrze jest podzielić montaż komina na kilka etapów tak aby jednorazowo nie łączyć więcej niż 6 elementów. Szczególną uwagę należy zachować przy przechodzeniu przez strop.

8. Po zakończeniu montażu każdorazowo należy zabezpieczyć budowany komin przed deszczem i wiatrem. Wysychanie zaprawy trwa od 8-24 godzin w zależności od warunków (temperatury i wilgotności).

9. Na rogach komina należy zamontować metalowe narożniki (typowe narożniki używane przy tynkowaniu) ochraniające komin przed uszkodzeniami mechanicznymi. Narożniki te należy przymocować klejem elastycznym na bezie cementu. Zmontowany komin może być otynkowany dowolnym rodzajem typowego tynku dostępnego na rynku. Zaleca się przed tynkowaniem pokryć zewnętrzną ścianę komina klejem elastycznym na bazie cementu oraz siatką z materiału niepalnego. Naroża komina można dodatkowo zabezpieczyć metalowymi narożnikami. Alternatywnie komin może być również pokryty ceramicznymi panelami izolacyjnymi, wełną mineralną itp. Otynkowanie komina jest wymagane dla jego części znajdującej się ponad budynkiem.

UWAGA 3:
Żaden element komina nie może być związany sztywno ze strukturą budynku. W przypadku związania komina ze strukturą budynku (ze ścianami lub stropem) osiadanie budynku lub brak możliwości rozszerzania się ceramiki komina pod wpływem temperatury, może doprowadzić do nienaprawialnych pęknięć komina.
Z tego powodu przy przechodzeniu komina przez strop konieczne jest zastosowanie elastycznych łączników wykonanych z wełny mineralnej lub bazaltowej odpornej na działanie temperatury 500°C. Grubość łącznika powinna wynosić co najmniej 1 cm. Należy zachować minimalną odległość (2mm) miedzy ścianą a kominem ustawionym przy niej kominem. Alternatywnym rozwiązaniem jest umieszczenie między ścianą a kominem elastycznych łączników opisanych wyżej.

10. Kominy zewnętrzne powinny być zaizolowane izolacją termiczną o grubości co najmniej 3cm, odporną na działanie temperatury 500°C. Co trzecia prostka komina zewnętrznego musi być przymocowana do ściany budynku za pomocą metalowych obejm wykonanych z płaskownika stalowego, tak aby każde 1,5m komina było przymocowane do muru. Między obejmą a kominem i kominem a ścianą należy umieścić elastyczne łączniki opisane w uwadze 3.

11. W przypadku kominów instalowanych wewnątrz budynku nie ma potrzeby stosowania obejm jeżeli odległości miedzy mocowaniami komina do stropów są mniejsze niż 3m. W tym przypadku wystarczającym zamocowaniem komina jest jego zamocowanie w stropach i cokole komina. W przypadku odległości większej niż 3m między mocowaniami komina do budynku należy komin dodatkowo przymocować do konstrukcji budynku.

12. Konieczne jest przymocowanie komina do więźby dachowej za pomocą stalowych kształtowników (np. ceowników). Między stalowymi kształtownikami a kominem należy umieścić elastyczny łącznik jak to opisano w uwadze 3. Zachować odległość między więźbą dachową i innymi elementami palnymi dachu a kominem min.10cm. W celu zredukowania tej odległości można zastosować izolację termiczną o odpowiedniej grubości.

13. Komin ponad dachem powinien być pokryty klejem na bazie cementu oraz siatką a następnie otynkowany. Maksymalna wysokość komina ponad dach to 1,5 metra przy średnicach powyżej 170mm i 1 metr przy średnicach 170mm i niższych.

14. Komin ponad dachem może być pokryty płytkami dekoracyjnymi. Płytki te można przyklejać klejem na bazie cementu. Komin od góry można przykryć nasadą kominową EFFE2 lub wykonaną samodzielnie płytą betonową zbrojoną prętami Ø8 z otworem o średnicy kanału spalinowego albo inną nasadą kominową zgodną z normą EN 13502. W przypadku zastosowania nasady kominowej EFFE2, do komina przyklejamy za pomocą zaprawy KIT EFFE2 jedynie dolną część nasady (tzw. koronę). Waga górnej części nasady (tzw. daszek) jest w większości przypadków wystarczająca aby utrzymać ją na kominie. W strefach bardzo silnych wiatrów górną część nasady można dodatkowo przymocować drutem (drut ten należy wymieniać co roku z uwagi na jego korozję).

UWAGA 4:
Wymagane jest zachowanie odległości komina od elementów palnych minimum 10cm.

UWAGA 5:
Zabrania się wiercenia w kominie otworów pod kołki oraz wbijania gwoździ w materiał ceramiczny komina.

UWAGA 6:
Komin powinien być regularnie czyszczony i kontrolowany przez uprawnionego mistrza kominiarskiego (szczególnie komin odprowadzający spaliny od spalania paliw stałych: węgla miału i drewna). Zanieczyszczenie komina sadzami może doprowadzić do pożaru sadzy, co zawsze jest bardzo groźnym zjawiskiem. W przypadku pożaru sadzy wezwać staż pożarną.

UWAGA 7:
Osadzenie stalowej rury doprowadzającej spaliny z urządzenia grzewczego do komina należy przeprowadzić za pomocą elastycznego połączenia (silikonu lub innego materiału elastycznego odpornego na temperaturę 600°C). Rura stalowa pod wpływem temperatury będzie ulegać rozszerzaniu i w przypadku braku elastycznego połączenia mogłaby ona doprowadzić do pęknięcia (rozsadzenia otworu podłączeniowego) komina.

UWAGA 8:
W przypadku podłączania do komina piecyka typu "koza" konieczne jest zainstalowanie we wnętrzu komina (przy wejściu do komina) dodatkowego kolana stalowego, które skieruje strumień spalin w górę komina. Zapobiegnie to sytuacji kiedy silny strumień bardzo gorących spalin będzie nagrzewał silnie jedynie jedną stronę komina podczas gdy druga strona pozostaje znacznie chłodniejsza.

Ponad milion kominów ceramicznych w całej Europie. Gwarancja na kominy 40 lat. | Wizyty: 1593050 .