kominy ceramiczne, komin effe2, budowa kominów, tanie kominy, kominy ultra, komin

KOMINY ULTRA DUPLEX - INSTRUKCJA MONTAŻU

SCHEMAT MONTAŻU
Komin EFFE2 Ultra DUPLEX - montaz Komin EFFE2 Ultra DUPLEX wymiary

DANE TECHNICZNE
dopuszczalna temperatura pracy: 300°C
odporność na szok termiczny: NIE
odporność na pożar sadzy: NIE
szczelność: TAK (w temp. 300°C - 40 Pa, 200°C - 200 Pa)
opór termiczny: R=0,12 (mk*K)W
rodzaj spalin: suche i mokre
kwasoodporność: <2% (w testach kwasem siarkowym 70%)
wytrzymałość mechaniczna: >10MN/m2
oznaczenie zgodnie z normą: T300-N1-D&W-3-0 oraz T200-P1-D&W-3-0pobierz w PDF

INSTRUKCJA MONTAŻU DLA KOMINA Z ELEMENTÓW ULTRA DUPLEX COMBINED
WYMAGANIA PRODUCENTA DOTYCZĄCE MOTAŻU

Montaż komina musi być przeprowadzony zgodnie z instrukcją producenta przy użyciu elementów zalecanych przez producenta. Komin musi być ustawiony na idealnie poziomym podłożu, dopasowanym tak aby utrzymać wagę komina. Prostki kominowe muszą być układane jedna na drugiej, tak aby otrzymać pożądaną konfigurację. Przy montażu proszę zwrócić szczególną uwagę aby męskie złącze prostek skierowane było do dołu. W rezultacie strzałka kierunku spalin nadrukowana na jednej ze ścian każdej prostki powinna wskazywać w górę.

Elementy ceramiczne łączyć należy SILIKONEM EFFE2 .

INFROMACJA O SILIKONIE EFFE2
SILIKON EFFE2 KIT jest klejem zaprojektowanym do montażu kominów ULTRA. SILIKON EFFE2 jest odporny na działanie kwaśnego kondensatu powstającego ze spalin, jest odporna na temperaturę do 350°C. SILIKON EFFE2 jest w pełni odporny na przesiąkanie. Silikon musi być przechowywany w chłodnym i suchym miejscu. W przypadku dostania się silikonu od oczu, natychmiast przemyć oczy dokładnie wodą i skonsultować się z lekarzem. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA MONTAŻU
1. Komin powinien być postawiony na betonowym cokole, o wysokości dobranej tak, aby dolna krawędź drzwiczek kominowych wypadała co najmniej 30cm od podłogi pomieszczenia, w którym znajduje się dolna cześć komina. Wymiary przekroju cokołu powinny być co najmniej takie jak wymiary zewnętrze montowanego na nim komina. Górna płaszczyzna cokołu musi być idealnie pozioma. Klasa betonu do wykonania cokołu powinna być dobrana odpowiednio do wagi komina. W przypadku kominów o wysokości do 16m wystarczający jest beton klasy B-15.
2. Montaż komina rozpoczynamy od instalacji elementu odprowadzającego skropliny (skraplacza) Skraplacz należy osadzić (przykleić) za pomocą zaprawy cementowej na uprzednio wykonanym betonowym cokole.
3. Następny element tj. prostkę z wyczystką z osadzonymi drzwiczkami należy zamontować na skraplaczu. U dołu prostki wyczystkowej, między kanałem spalinowym a powietrznym należy wykonać otwór łączący te kanały (otwór o wymiarach 3x3cm). Zadaniem tego otworu jest wyrównywanie ciśnień między kanałem spalinowym a powietrznym. Do połączenia wyczystki ze skraplaczem należy użyć silikonu SILIKON EFFE2. Wykonane połączenie tych elementów musi być szczelne.


UWAGA 1:
Każda prostka kominowa EFFE2 posiada naniesiony znaczek: strzałkę wskazującą prawidłowy kierunek biegu spalin. Prostki kominowe należy montować pionowo, "strzałką do góry". Prawidłowo zamontowana prostka ma żeńskie złącze u góry, a męskie u dołu.


4. Na zamontowanej prostce z wyczystką montujemy kolejne prostki, w tym prostkę podłączeniową. Miejsce montażu prostki podłączeniowej (wysokość podłączenia kotła lub kominka) należy dopasować do urządzenia grzewczego. Otwór podłączeniowy może być zwiększony zgodnie z wymaganiami użytkownika. W przypadku gdy miejsce podłączenia kotła w momencie budowy komina nie jest znane, prostki podłączeniowej nie należy montować. Otwory podłączeniowe wykonać można przy montażu kotła poprzez nawiercenie.
5. Połączenie kolejnych prostek ze sobą wykonujemy poprzez naniesienie SILIKONU EFFE2 na zakończenie ostatnio zamontowanego elementu. Silikonem pokrywamy tylko wewnętrzny okrąg oraz zewnętrzny kwadrat przekroju połączenia. Następnie ostrożnie na tak przygotowanym zakończeniu osadzamy pionowo kolejną prostkę. Połączenie musi być szczelne, należy zwrócić szczególną uwagę aby wszystkie szczeliny były wypełnione silikonem. Ewentualne wypływy silikonu wewnątrz komina usuwamy szmatką tak aby otrzymać gładką wewnętrzną powierzchnię komina.
6. Należy zwrócić uwagę aby nie naruszyć połączenia poprzednio montowanej prostki poprzez przypadkowe uderzenie. Dobrze jest podzielić montaż komina na kilka etapów tak aby jednorazowo nie łączyć więcej niż 6 elementów. Szczególną uwagę należy zachować przy przechodzeniu przez strop.
7. Po zakończeniu montażu każdorazowo należy zabezpieczyć budowany komin przed deszczem i wiatrem.
8. Na rogach komina należy zamontować metalowe narożniki (typowe narożniki używane przy tynkowaniu) ochraniające komin przed uszkodzeniami mechanicznymi. Narożniki te należy przymocować klejem ba bezie cementu. Zmontowany komin może być otynkowany dowolnym rodzajem typowego tynku dostępnego na rynku. Zaleca się przed tynkowaniem pokryć zewnętrzną ścianę komina klejem na bazie cementu oraz siatką z materiału niepalnego. Naroża komina można dodatkowo zabezpieczyć metalowymi narożnikami. Alternatywnie komin może być również pokryty ceramicznymi panelami izolacyjnymi, wełną mineralną itp. Otynkowanie komina jest wymagane dla jego części znajdującej się ponad budynkiem.


UWAGA 2:
Żaden element komina nie może być związany sztywno ze strukturą budynku. W przypadku związania komina ze strukturą budynku (ze ścianami lub stropem) osiadanie budynku lub brak możliwości rozszerzania się ceramiki komina pod wpływem temperatury, może doprowadzić do nienaprawialnych pęknięć komina.
Z tego powodu przy przechodzeniu komina przez strop konieczne jest zastosowanie elastycznych łączników wykonanych z wełny mineralnej lub bazaltowej odpornej na działanie temperatury 300°C. Grubość łącznika powinna wynosić co najmniej 1 cm. Należy zachować minimalną odległość (2mm) miedzy ścianą a kominem ustawionym przy niej kominem. Alternatywnym rozwiązaniem jest umieszczenie między ścianą a kominem elastycznych łączników opisanych wyżej.

9. Kominy zewnętrzne powinny być zaizolowane izolacją termiczną o grubości co najmniej 3cm, odporną na działanie temperatury 200°C (może być tu wykorzystana typowa wełna elewacyjna).. Izolację można przykleić do komina klejem na bazie cementu. Co trzecia prostka komina zewnętrznego musi być przymocowana do ściany budynku za pomocą metalowych obejm wykonanych z płaskownika stalowego, tak aby każde 1,5m komina było przymocowane do muru. Między obejmą a kominem i kominem a ścianą należy umieścić elastyczne łączniki opisane w uwadze 2.
10. W przypadku kominów instalowanych wewnątrz budynku nie ma potrzeby stosowania obejm jeżeli odległości miedzy mocowaniami komina do stropów są mniejsze niż 3m. W tym przypadku wystarczającym zamocowaniem komina jest jego zamocowanie w stropach i cokole komina. W przypadku odległości większej niż 3m między mocowaniami komina do budynku należy komin dodatkowo przymocować do konstrukcji budynku.
11. Konieczne jest przymocowanie komina do więźby dachowej za pomocą stalowych kształtowników (np. ceowników). Między stalowymi kształtownikami a kominem należy umieścić elastyczny łącznik jak to opisano w uwadze 2.
12. Komin ponad dachem powinien być pokryty klejem na bazie cementu oraz siatką a następnie otynkowany. Maksymalna wysokość komina ponad dach to 1,5 metra. W celu zmniejszenia skraplania kondensatu oraz zwiększenia ciągu komina, komin ponad dachem powinien zostać zaizolowany izolacją o gr.min. 3cm – twardą płytą z wełny mineralnej. Izolację przyklejamy do komina klejem na bazie cementu, a następnie pokrywamy tynkiem cienkowarstwowym lub płytkami elewacyjnymi w celu zabezpieczenia jej przed zamakaniem.
13. Komin ponad dachem może być pokryty płytkami dekoracyjnymi. Płytki te można przyklejać klejem na bazie cementu bezpośrednio do ścianek komina izolacji komina. Komin od góry można przykryć nasadą kominową EFFE2 lub wykonaną samodzielnie płytą betonową zbrojoną prętami Ø8 z otworem o średnicy kanału spalinowego albo inną nasadą kominową zgodną z normą EN 13502. W przypadku zastosowania nasady kominowej EFFE2, do komina przyklejamy za pomocą SILIKONU EFFE2 jedynie dolną część nasady (tzw. koronę). Waga górnej części nasady (tzw. daszek) jest w większości przypadków wystarczająca aby utrzymać ją na kominie. W strefach bardzo silnych wiatrów górną część nasady można dodatkowo przymocować drutem (drut ten należy wymieniać co roku z uwagi na jego korozję).
14. Otwory między wewnętrznym a zewnętrznym płaszczem komina ostatniego elementu nad dachem należy od góry wypełnić niewielką ilością wełny mineralnej. Tak zabezpieczone otwory zaklejamy silikonem EFFE2, tak aby między płaszcz zewnętrzny a wewnętrzny nie dostawała się woda deszczowa.
15. Otwór powietrzny zaślepiamy od góry odpowiednio przyciętym elementem z blachy nierdzewnej. Element z blachy przyklejamy szczelnie silikonem tak aby do kanału powietrznego od góry nie dostawała się woda. Na przeciwległych bokach komina na kanale powietrznym "na przestrzał" wykonujemy otwory którymi powietrze będzie się dostawało do kanału powietrznego. Otwory te należy zabezpieczyć kratkami wentylacyjnymi tak aby do środka nie dostawały się ptaki. Otwory te należy wykonać nie wyżej niż w połowie ostatniej kształtki (odpowiednia odległość między ujściem kanału spalinowego a
otworami umożliwiającymi dostawanie się powietrza do kanału powietrznego komina zabezpieczy przed zasysaniem spalin wyrzucanych przez komin.


UWAGA 3:
Zabrania się wiercenia w kominie otworów pod kołki oraz wbijania gwoździ w materiał ceramiczny komina.
UWAGA 4:
Komin powinien być regularnie czyszczony i kontrolowany przez uprawnionego mistrza kominiarskiego. Zanieczyszczenie komina sadzami może doprowadzić do pożaru sadzy, co zawsze jest bardzo groźnym zjawiskiem. W przypadku pożaru sadzy wezwać staż pożarną.
UWAGA 5:
Osadzenie stalowej rury doprowadzającej spaliny z urządzenia grzewczego do komina należy przeprowadzić za pomocą SILIKONU EFFE2. Rura stalowa pod wpływem temperatury będzie ulegać rozszerzaniu i w przypadku braku elastycznego połączenia mogłaby ona doprowadzić do pęknięcia (rozsadzenia otworu podłączeniowego) komina.
UWAGA 6:
W celu podłączenia typowego kotła z zamkniętą komorą spalania do komina ULTRA DUPLEX COMBINED konieczne jest zastosowanie separatora spalin (adapter) rozgałęziającego wyjście koncentryczne na osobny kanał spalinowy i powietrzny. Element ten najlepiej jest zakupić od razu z kotłem. W tym przypadku zbędne jest zamawianie podłączenia koncentrycznego.


Ponad milion kominów ceramicznych w całej Europie. Gwarancja na kominy 40 lat. | Wizyty: 1430915 .